Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Usnesení zastupitelstva za rok 2007

Usnesení zastupitelstva za rok 2007

Usnesení ze dne 2. března 2007 č. 107
 •  
 • Zastupitelstvo schvaluje návrh záměru č. 01/2007 o prodeji parcel
 • Zastupitelstvo obce schvaluje cestovní náhrady členům zastupitelstva a zaměstnancům obce podle § 151 – 190 zákoníku práce 262/2006.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci hospodářských prostředků na rok 2006 ke dni 31.12.2006. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2006.
 • Zastupitelstvo schvaluje plat částečně uvolněnému místostarostovi.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvky svazu tělesně postižených ve výši 8 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek svazu českých včelařů ve výši 500 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 15 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje začlenění svého území do působnosti místní akční skupiny MAS Moravský kras.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na žáka ve výši 20 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na žáka v celkové výši 272 900 Kč pro školu Kanice.
 
Usnesení ze dne 13. dubna 2007 č. 207

 

 • Zastupitelstvo schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2006 a ukládá provedení nápravného opatření do 31.8.2007.
 • Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 13. dubna 2007.
 • Zastupitelstvo schvaluje podepsání petice proti diskriminaci obyvatel.
 • Zastupitelstvo schvaluje prodloužení vodovodního řadu A9 v lokalitě Mordovny cca 150 m dle schválené projektové dokumentace.
 • Zastupitelstvo řešilo hádanku ředitele ZŠ a rozhodlo neotvírat 5. ročník ve školním roce 2007/8.
 • Zastupitelstvo schvaluje Záměr obce č. 01/2007 o prodeji pozemků.
 • Zastupitelstvo projednalo dva návrhy na rozšíření stavebního místa pro atypickou stavbu a kloní se k variantě upřesnění parcel změny ÚP č. II, po dodání makety budoucího rodinného domu.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 433/1 za cenu 100 Kč/m.
 • Zastupitelstvo schvaluje dofinancování podílu k dotaci JmK a opravu části střechy požární zbrojnice.
 • Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny č. IV, dle paragrafu 6, odst.5, a zákona č. 138/2006, o územním plánování. Zhotovitel AVE, Majerové 3, 638 00 Brno.
 • Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti stavebníka snížení poplatku na sítě.

 

Usnesení ze dne 29. června 2007 č. 307

 

 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro fotbalisty ve výši 20 000 kč.
 • Zastupitelstvo zamítá žádost o příspěvek od Sokol Babice na příspěvek na zřízení dveří ve funkci únikového východu ve Staré sokolovně.Zastupitelstvo nechápe proč byl zrušen únikový východ v budově a tento byl nedávno zazděn.
 • Zastupitelstvo obce požaduje, aby nájemce Sokolovny ( restaurace) uhradil obci Babice nad Svitavou dlužnou částku za elektrickou energii.
 • Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy kanalizace v MŠ s navazujícími opravami s očekávaným rozpočtem až do 100 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje opravu horní kanceláře obecního úřadu a nákup nábytku do spodní kanceláře.
 • Zastupitelstvo schvaluje v oblasti na Stádlech v blízkosti chráněného remízku za podmínky výstavby maximálně dvou samostatně stojících jednogeneračních obytných domů se sedlovou střechou a splňující další specifikace dle CHKO Moravský kras.CHKO Moravský kras nepodpořilo snahu obce o zamezení výstavby v této lokalitě.
 • Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků v k.ú. Babice nad Svitavou na Stádlech za přístupovou komunikaci v tzv. Dálnici.
 • Zastupitelstvo schvaluje záměr o prodeji pozemku č. 02/2007
 • Zastupitelstvo schvaluje žádost o snížení poplatku za připojení na sítě.
 • Zastupitelstvo schvaluje žádost o snížení poplatku za připojení na sítě.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od JmK na výstroj a výzbroj pro zásahovou jednotku ve výši 30 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace PRV na opravu střechy požární zbrojnice ve výši 158 tis. Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení položení asfaltového povrchu na komunikaci kolem Pařízkových předpokládaná cena 800 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení konvektomatu a nerezového stolu do kuchyně v ceně 300 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 z 29.7.2007
 • Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby nového vodojemu v horizontu do poloviny roku 2009 za předpokladu poskytnutí dotačních titulů.
 • Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí příspěvku pro Časnýř ve výši 8 600 Kč na výstavbu cyklotrasy. Zastupitelstvo zamítá poskytnutí příspěvku až do vyjasnění proč se změnila trasa a neprochází Babicemi.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení vodovodu a vo na pozemku 927/1 v délce 50 m, provedení PE.
 • Zastupitelstvo obce zamítá žádost o prodej pozemku p.č. 308 z vlastnictví obce.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení části dešťové kanalizace na Mordovnách.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy chodníku za zdravotním střediskem.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení částečné opravy chodníku za školou.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení úpravy okolí fotbalového hřiště. Osazení obrubníků a parková úprava a opravu kanalizace cca 100 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o rozšíření územního plánu do ploch před horní hájenku. Důvody-zákaz CHKO Moravský kras, zákaz odboru životního prostředí MěÚ Šlapanice a nadbytek volných nezastavěných ploch v obci.

 

Usnesení ze dne 7. září 2007 č. 407

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 7.7.2007
 • Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace JmK pro sbor dobrovolných hasičů ve výši 158 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku o rozloze 4 014 m2 pro chov koní.
 • Zastupitelstvo schvaluje opravu havarijního stavu střechy požární zbrojnice.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení tlakové kanalizace v lokalitě Mordovny.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje výrobu propagačního materiálu obce.
 • Zastupitelstvo zamítá žádost o změnu územního plánu pro p.č. PK 681 pro změnu využití jako zahrádka a pro stavbu chatky.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení změkčovače vody pro konvektomat a nerezového stolu do kuchyně MŠ.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p.č.970 pro budoucí sportovní arál.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 03/2007,04/2007.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení bodu 2. Usnesení 606 ze dne 22. září 2006 o pronájmu p.č.642 v k.ú. Adamov pro nezájem ze strany žadatele.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu na čerpací stanici splaškové kanalizace. Směnitel Mendelova zemědělská univerzita a Obec Babice nad Svitavou.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu vodního díla – kanalizace a výtlak na ČOV Adamov po dobu 20 let bezúplatně.
 
Usnesení ze dne 9. listopadu 2007 č. 507

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 9.11.2007
 • Zastupitelstvo obce schvaluje dorovnání rozpočtu školy za školní rok 2006/2007 z titulu povolení výjimky z počtu žáků ve výši 46 tis.Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o používání obecních symbolů.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků od čtyř vlastníků v komunikaci tzv. Dálnice.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy starého vodovodního řadu užitkové vody u hřiště.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro fotbalisty ve výši 10 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce souhlasí, že od 1.7.2007 se 1. místostarosta vzdává nároku na plat a přestává od tohoto data pobírat plat.
 • Zastupitelstvo obce zamítlo cenovou nabídku firmy AVE Odpadové hospodářství. Vysoká nabídková cena.
 • Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup křovinořezu ve výši 20 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční podporu ze státního rozpočtu na rok 2008 na rozvoj sportu ve výši 1,3 mil.korun.

 

Usnesení ze dne 23. listopadu 2007 č. 607

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi a provedení inventarizace obce v termínu od 15. prosince 2007 do 15. ledna 2008.
 • Zastupitelstvo schvaluje odměnu řediteli školy.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2007.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za PDO ve výši 350 Kč za občana.
 • Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku zrušovací, kterou se ruší stará cena za PDO.
 • Zastupitelstvo obce vydává vyhlášku k nové ceně PDO.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace 15 000 Kč pro místní ochotníky na zakoupení osvětlení jeviště a 1000 Kč na zakoupení klavíru.Zařízení zůstane v majetku obce.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení keramické pece v ceně 35 000 kč. Zařízení zůstane v majetku obce.
 • Zastupitelstvo schvaluje odepsání dluhu p. Vargy ve výši 31 000 Kč na základě doporučení JmK.

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. prosince 2007 č. 707

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2008.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení nutných prací pro přivedení užitkové vody ze studní na fotbalové hřiště do března 2008.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální teplota

21.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka