Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Dotace poskytované obcí

2018

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2018

TJ Sokol Babice nad Svitavou

Římskokatolická farnost Babice nad Svitavou

Sportovní klub Babice nad Svitavou

Sedmikrásek, z.s.

 

Schválení dotací z rozpočtu obce Babice nad Svitavou pro rok 2018

Římskokatolická farnost Babice nad Svitavou

90. 000.-

Spolek zdravotně postižených Babice

20. 000.-

Junák, středisko Axinit Brno

10. 000.-

Sedmikrásek, z. s. – Lesní školka Babice

160. 000.-

Sportovní klub – Fotbal Babice

425. 000.-

TJ Sokol Babice

400. 000.-

Sanus Brno z.s.

11.845.-

ZO ČSV Bílovice nad Svitavou

7.000.-

celkem

1 123 845.000,-

 

Dotace z rozpočtu 2018

Pravidla pro poskytování dotací 2018

Vyúčtování formulář spolky

Žádost spolky 2018

2017

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2017

TJ Sokol Babice

Sedmikrásek, z.s.

Sportovní klub Babice nad Svitavou, z.s.

 

Schválení dotací z rozpočtu obce Babice nad Svitavou pro rok 2017

Římskokatolická farnost Babice nad Svitavou

20. 000.-

Spolek zdravotně postižených Babice

12. 000.-

Junák, středisko Axinit Brno

8. 000.-

Sedmikrásek, z. s. – Lesní školka Babice

160. 000.-

Sportovní klub – Fotbal Babice

200. 000.-

TJ Sokol Babice

374. 000.-

celkem

774.000.--

 

Dotaci je možno poskytnout:

 1. fyzické osobě
 2. právnické osobě ( neziskové organizaci, spolku, … )

 

Dotace je účelová a podléhá finančnímu vypořádání. Dotaci lze poskytnout na prokazatelnou jednotlivou činnost nebo na tzv. celoroční činnost: například na výdaje spojené s pořádáním kulturních, společenských, sportovních akcí.

Příjem žádostí – do termínu do 31. ledna 2017 včetně.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Babice nad Svitavou se doručuje:

Osobně, nebo poštou na Obecní úřad v Babicích nad Svitavou, Babice nad Svitavou 197, 664 01 Bílovice nad Svitavou.

Na základě přijatých žádostí rozhodne o poskytnutí dotací zastupitelstvo obce na svém zasedání.

Formulář žádosti:

 • žádost v textovém formátu

Přílohy ke stažení: Žádost o poskytnutí dotace

                            Vyúčtování dotace

                            Dotace z rozpočtu obce    


 

Pravidla pro poskytování dotací

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Babice nad Svitavou

 

1. Úvod

1.Dotace (tj. peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu obce právnické nebo fyzické osobě
na stanovený účel) se mohou poskytovat na účel určený obcí Babice nad Svitavou v programu pro poskytování dotací, na jiný účel určený žadatelem v žádosti nebo na účel stanovený zvláštním právním předpisem.
 

2.Žádost o dotaci z rozpočtu obce může podat žadatel (fyzická nebo právnická osoba), která má vyrovnány všechny splatné závazky vůči obci. Dotace bude poskytována na podporu činnosti v některé z těchto oblastí:  

 • sportovní a zájmová činnost,
 • kultura,
 • organizovaná činnost ve prospěch zdravotně postižených spoluobčanů,
 • zájmová činnost mládeže,
 • jiná společensky prospěšná činnost.
 • Dotace lze poskytnout zejména na:
  • nákup materiálu, movitého majetku,
  • nákup služeb,
  • pronájem prostor a techniky,
  • ostatní adekvátní náklady prokazatelně související s projektem,
 • investice do vlastního majetku žadatele za splnění těchto zvláštních podmínek: bude vydáno platné stavební povolení, resp. souhlas na ohlášenou stavbu, stavební projekt
   
  1. Dotace nelze poskytnout zejména na:
 • mzdy (platy), daně a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce hráčů sportovních klubů, funkcionářů a administrativních pracovníků,
  • komerční, podnikatelské aktivity,
  • výdaje na zálohové platby, které nebudou vyúčtovány do data vyúčtování dotace,
  • finanční dary,
  • náklady prokazatelně nesouvisející s projektem.
 • Celkový objem finančních prostředků poskytovaných peněžních prostředků je stanoven
  ve schváleném rozpočtu obce pro daný rok.

 

2. Postup při dotačním řízení

 1. Žádost o poskytnutí dotace se podává na standardizovaném formuláři (viz příloha č. 1), který obsahuje náležitosti stanovené § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách obce () nebo na obecním úřadě.
   
 2. Výzvu k podání žádostí o individuální dotace z rozpočtu obce na daný rok zveřejní obec Babice nad Svitavou na své úřední desce a internetových stránkách. Uzávěrka pro  podávání   individuálních žádostí je stanovena na poslední den měsíce ledna roku, na který se dotace žádá. 
 3. Pokud bude žádost neúplná nebo údaje v ní nebudou odpovídat skutečnosti, bude žadatel vyzván, aby ve stanoveném termínu žádost doplnil. Pokud tak žadatel neučiní, bude žádost z dalšího jednání o poskytnutí dotace vyřazena. Žádosti a jejich přílohy se žadateli nevracejí.
 4. V případě, že žadatel podával žádost i v předchozích letech, není nutné přílohy formuláře opětovně přikládat, pokud mezitím nedošlo ke změnám. V případě, že žadatel přílohy nepředkládá a ke změnám nedošlo, doloží k formuláři žádosti čestné prohlášení s textem,
  že přílohy odevzdal v roce x, že a od té doby nenastaly změny skutečností v přílohách uvedených.
 5. O neposkytnutí či poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 6. Žadatelé budou v případě schválení dotace vyzváni k uzavření veřejnoprávní smlouvy
  o poskytnutí dotace (§ 10a odst. 5 zákona). Nebude-li dotace žadateli přidělena, bude tento bez zbytečného odkladu písemně informován (nejpozději do 15 dnů od projednání).
   

3. Povinnosti příjemce dotace

 1. Dotace je poskytována na výdaje vynaložené na činnosti realizované v kalendářním roce,
  na který byla poskytnuta. Dotace nemůže být převedena na jiný subjekt, ani použita k jinému než stanovému účelu a nelze ji převádět do následujícího roku.
 2. Příjemce je povinen čerpat poskytnutou dotaci v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
  o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a jinými právními předpisy, a to:
  • hospodárně - dosáhnout cíle s co nejnižšími finančními náklady při dodržení odpovídající kvality,
  • efektivně - dosáhnout nejvyššího možného efektu za vynaložené náklady,
  • účelně - použít dotaci výhradně ke splnění stanového cíle, tj. účelu poskytnuté dotace.
  • Příjemce může požádat písemnou formou o změnu účelu využití finančního příspěvku 
   a prostředky na jiný účel použít až po schválení této žádosti.
 3. V případě, že se projekt neuskuteční, informuje příjemce o této skutečnosti neprodleně písemně poskytovatele a dotaci vrátí v plné výši na účet obce. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od předčasného ukončení nebo zastavení projektu.
 4. Příjemce dotace je povinen oznámit do 15-ti dnů každou změnu údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace a skutečnosti mající vliv na její poskytnutí (např. změnu svých identifikačních údajů, změnu statutárních zástupců, změnu čísla účtu, zánik, transformaci, sloučení, apod.).

6.V případě přeměny právnické osoby příjemce v době trvání uzavřené veřejnoprávní smlouvy je příjemce povinen o této připravované přeměně obec s předstihem písemně informovat a obec si vyhrazuje možnost požadovat vrácení poskytnuté dotace. V případě zrušení právnické osoby příjemce s likvidací v době trvání této smlouvy je příjemce povinen o této připravované likvidaci obec s předstihem písemně informovat a je povinen dotaci v celé výši vrátit na účet obce před zahájením rušení právnické osoby.

 

4. Finanční vypořádání dotací

 1. Příjemce dotace je povinen podat na předepsaném formuláři (viz. Příloha č. 2) finanční vypořádání dotace do 15. 12. kalendářního roku, na který se dotace poskytuje, pokud není
  ve smlouvě stanoveno jinak. Formulář obdrží příjemce současně se smlouvou. Nedílnou součástí vyúčtování budou fotokopie účetních dokladů prokazujících správné využití poskytnuté dotace (např. výdajových pokladních dokladů s příslušnými paragony, faktury včetně výpisu z účtu o jejím zaplacení, apod.).
 2. Pokud příjemce neprovede ve stanoveném termínu vyúčtování nebo příspěvek použije v rozporu s účelem, na který byl poskytnut a je uveden ve smlouvě, je příjemce povinen tento příspěvek neprodleně vrátit na účet poskytovatele (za podmínek stanovených ve smlouvě), nejpozději však do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Pokud příjemce nevrátí prostředky na účet poskytovatele, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
 3. Příjemce může dotaci vrátit v průběhu kalendářního roku bez udání důvodu.

 

5.  Závěrečná ustanovení

1.Obecní úřad Babice nad Svitavou průběžně sleduje činnost žadatelů a  realizaci projektů, kontroluje vyúčtování finančních prostředků.

2.Žadatel je povinen umožnit výkon veřejnosprávní  kontroly obcí Babice nad Svitavou v rozsahu daném zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, i zajistit vstup pověřených zaměstnanců obecního úřadu a členů finančního a kontrolního výboru ZO na podporované aktivity, předložit ke kontrole veškerou dokumentaci a účetní doklady vztahující se k akci apod.

 1. Přehled všech poskytnutých dotací z rozpočtu obce Babice nad Svitavou bude zveřejňován na webových stránkách obce.
 2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace s částkou vyšší jak 50 000 Kč a její dodatky bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků bude zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.

5.  Případné spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu krajský úřad v přenesené působnosti.

6.Tato Pravidla včetně příloh byla schválena Zastupitelstvem obce Babice nad Svitavou ze dne 28. 12. 2016,  a tímto dnem nabývají účinnosti.


Přílohy ke stažení:

Pravidla pro poskytování dotací

       Žádost o poskytnutí dotace

       Vyúčtování dotace

 

2016

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce v roce 2016

       Sedmikrásek, z.s.

       TJ Sokol Babice nad Svitavou

       Sportovní klub Babice nad Svitavou

Zastupitelstvo obce Babice nad Svitavou schválilo nová dotační pravidla na celoroční podporu spolků.

Pravidla programu jsou nastavena s ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpoštových pravidlech územních rozpočtů.

 

Schválení dotací z rozpočtu obce Babice nad Svitavou pro rok 2016

ZO Českého svazu včelařů, o.s.

4. 000.-

Spolek zdravotně postižených Babice

12 000.-

Junák, středisko Axinit Brno

5. 000.-

Sedmikrásek, z. s. – Lesní školka Babice

165 000.-

Sportovní klub – Fotbal Babice

200 000.-

TJ Sokol Babice

160 000.-

celkem

546 000.-

 

Pravidla poskytování dotací

Žádost o poskytnutí dotace

Finanční vypořádání dotace

Poskytnuté dotace z rozpočtu obce

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Svoz odpadu

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální teplota

21.4.2024 11:04

Aktuální teplota:

6.5 °C

Vlhkost:

60.7 %

Rosný bod:

-0.5 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka