Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Usnesení zastupitelstva za rok 2006

Výpis z usnesení zastupitelstva za rok 2006

 

Usnesení ze dne 17. února 2006 č. 106

 

 • Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán budovy mateřské školy
 • Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci hospodářských prostředků za rok 2005 k 31.12.2005.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření rekonstrukce výdejny jídel ve škole a celkové vybavení cca 200 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje připojení části obce u Pidrů a výstavbu vodovodního řadu přes společný vodoměr.
 • Zastupitelstvo schvaluje návrh na zadání vypracování studie sportovního areálu v oblasti pod hydroglobusem.
 • Zastupitelstvo schvaluje návrh na zadání poptávky na nabídku ceny na provedení změn územního plánu.
 • Zastupitelstvo schvaluje návrh, aby obec podala žádost na Pozemkový fond ČR na převod pozemků v okolí obce.
 • Zastupitelstvo zamítá žádost od svazku Šlapanicko na poplatek 50 Kč na osobu. Dalším jednáním pověřuje starostu obce.
 • Zastupitelstvo zamítá nabídku inzerce o obci v časopise Dovolená za 3 000 Kč.
 • Zastupitelstvo zamítá nabídku na kalendář s fotkou obce, cena výtisku cca 250 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vydání informační publikace k výročí 100 let školy v Babicích.
 • Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí se směnou pozemků mezi Štuchalem, Moserem a obcí za předpokladu dorovnání ceny dle rozdílu výměr.
 • Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným převodem plochy fotbalového hřiště do vlastnictví obce. Obec sepíše s TJ Sokol nájemní smlouvu s ročním nájemným 1 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje výkup pozemku pod komunikací tzv. Dálnice. Řešení duplicitního vlastnictví.
 • Zastupitelstvo ukončuje smlouvu na zprostředkování prodeje pozemku p. Svobodové.
   
Usnesení ze dne 3. března 2006 č. 206

 

 • Zastupitelstvo schvaluje odkup pozemku p.č. 39/15. Jedná se o duplicitní vlastnictví.
 • Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro ČSV ve výši 500 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu obce k datu 28.2.2006 dle znění v příloze.
 • Zastupitelstvo schvaluje provedení rekonstrukce výdejny ve škole v celkové ceně 250 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje otevření 5. třídy v ZŠ v Babicích.
 • Zastupitelstvo schvaluje zakoupení nábytku do kanceláře v podkroví OÚ.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování změny územního plánu v ceně 70 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení oprav části místních komunikací a chodníků kolem pomníků v obci.

 

Usnesení ze dne 14. dubna 2006 č. 306

 

 • Zastupitelstvo schvaluje nákup gabinových košů firmy Wirex pro zpevnění odkopaného břehu na návsi, Kamení je k dispozici z místních zdrojů.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení vodovodního řadu A6 v délce 250 m.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení vodovodního řadu na Stádlech.
 • Zastupitelstvo schvaluje opravy místních komunikací v celkové ceně asi 180 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje opravu chodníku u školky.
 • Zastupitelstvo schvaluje vybudování kanalizace, vodovodní přípojky a betonové podlahy v objektu kadeřnictví.
 • Zastupitelstvo schvaluje vybudování přípojek nn v oblasti na Mordovnách, celkopvá cena 130 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje zasíťování části oblasti na Stádlech, nn, voda a výtlak kanalizace v celkové ceně 500 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o zprostředkování s podmínkou vložení klauzule do smlouvy, kde se podmiňuje vybudování sítí vybráním a poskytnutím záloh, které budou použity na zasíťování, ve výši min. 5 mil. korun.
 • Zastupitelstvo schvaluje provedení zahradních úprav v parčíku před Hunkovými.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke zřizovací listině Základní školy v Babicích.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu.

 

Usnesení ze dne 30. června 2006 č. 406

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 1-178/2006-14 ze dne 27.4.2006 ve výši 80 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje žádost č.j. 255/2006 o povolení výjimky z počtu žáků, s tím že obec bude hradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení prodloužení vodovodního řadu o cca 70 m na Stádlech v ceně cca 100 000 Kč, s tím, že se jedná o závazek ze smlouvy z roku 2001.
 • Zastupitelstvo schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2005 a ukládá nápravné opatření s termínem do 31.8. 2006.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 30.6. 2006
 • Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici k provozování elektronické podatelny dle znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zastavovací studii Ing. Karla Uličného ze dne 06/2006 s těmito výhradami.a) Požaduje rozvolnit parcely směrem do krajiny(č.38-45),b)Žádné parcela nebude menší než 730m2.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení úprav kuchyně mateřské školy dle směrnice EU v odhadovaném rozsahu cca 250 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení veřejného osvětlení k obydleným domům v části na Stádlech.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu oken v kadeřnictví, budou se instalovat plastová okna.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení asfaltových povrchů v Nové čtvrti v délce cca 100 m v ceně v ceně 250 000 bez DPH plus přípravné práce.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení asfaltových povrchů v části na Újezdě a k hájence cca 800 000 Kč.

 

Usnesení ze dne 18. srpna 2006 č. 506

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce 01/2006 plné znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 18.8.2006 plné znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování Agentura Acco v.o.s., Běhounská 15, Brno
 • Zastupitelstvo obce schvaluje dokončení vodovodního řadu A6 v délce cca 90 m.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování prací na opravě klubu důchodců.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje výkup části p.č. 154/4 za cenu 100 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje opravu šatny v budově ZŠ a MŠ včetně napojení na kanalizační řad. Dále schvaluje přijetí investiční dotace z programu JmK PRV a vybaví školní kuchyň v částce 220 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí v rámci duplicity v komunikaci na Stádlech.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje dříve odsouhlasený prodej pozemku p.č. 983/67 o výměře 1014 m2 za cenu 38 000 Kč kdy tato cena byla stanovena v rámci dohody o narovnání závazku uzavřeného minulým starostou obce v roce 2002.
 • Zastupitelstvo schvaluje prodloužení kanalizačního a vodovodního řadu v rámci závazků při nevýhodném prodeji pozemků minulým starostou v lokalitě Stádla.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování opravy komunikace na Újezdě a opravu havarijního stavu dešťové kanalizace v této lokalitě.

 

Usnesení ze dne 22 září 2006 č. 606

 

 • Zastupitelstvo obce zamítá žádost M.Daňka o vybudování přístupové komunikace.
 • Zastupitelstvo schvaluje pronajmout pozemek p.č. 642 v k.ú. Adamov na dobu 4 let speleologické skupině Agga.
 • Zastupitelstvo obce odstraní závadu chybějící dešťové kanalizace v rámci oprav přilehlé komunikace.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný převod hasičské techniky – odsavač kouře.
 • Zastupitelstvo obce zamítá žádost p. Němce o zajištění revizní kanalizační šachty v jeho vlastnictví.•Zastupitelstvo obce schvaluje výměnu bytů mezi Mailbeková a Kolodějová v domě č. 214 v Babicích nad Svitavou.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí a Mátlem.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci odstraňení duplicit v přístupové komunikaci na Stádlech.•Zastupitelstvo schvaluje a povoluje výjimku z počtu dětí v MŠ Babice nad Svitavou pro školní rok 2006/2007 dle školského zákona.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na integrovanou dopravu kordis JmK.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu přístřešku pro traktor za školou a stavbu přístřešku pro sypače v prostoru skládky pod Statkem.
 • Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu, znění v příloze.
 • Zastupitelstvo schvaluje osazení sloupů a světel pouličního osvětlení v nové výstavbě na Stádlech.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení křovinořezu značky Stihl pro údržbu zeleně.

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 19. října 2006 č. 706

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení splaškové kanalizace PVC DN 250 na Stádlech.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje nasvícení kostela a vstupního schodiště.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje opravu povodní zničené opěrné zdi jarní povodní u vlaku a částečnou opravu povrchu asfaltem a asfaltovým recyklátem.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování na opravách komunikací poškozených při stavbě splaškové kanalizace s osazením nových uličních vpustí.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje opravu propadlé dešťové kanalizace a osazení uliční vpusti u fotbalového hřiště.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje vytyčení hranice budoucí komunikace a skrývku ornice v lokalitě Mordovny.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování oprav prostor kadeřnictví a pedikůry v budově požární zbrojnice.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu dle znění v příloze.
 
Usnesení zastupitelstva ze dne 3. listopadu 2006 č. 806

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarostů. Starostou obce byl zvolen Miroslav Martykán, první místostarosta Jan Hodovský, druhý místostarosta byl zvolen Tomáš Ohera.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční výbor. Předseda Marián Peťko, Tomáš Ohera, Richard Sklenařík.
 • Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor ve složení Miroslav Pelant, Jana Papežová, Milivoj Lupač.

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 8. prosince 2006 č. 906

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi a provedení inventarizace obce v termínu od 15. prosince do 15. ledna, znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 30.11.2006, znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2007 dle znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro svazek Šlapanicko ve výši 44 500 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy o výpůjčce pozemků p.č. 1306/28 ze dne 29.08.1997, kterým se zajišťuje přístupová cesta ke zdroji pitné vody.
 • Zastupitelstvo schvaluje provedení úseku výtlačné kanalizace v délce 150 m na Mordovnách.
 • Zastupitelstvo schvaluje ponechání výše poplatku za svoz odpadů pro obyvatele na rok 2007 v původní výši za rok 2006.
 • Zastupitelstvo schvaluje provedení oprav místních komunikací u Fialů, zdravotního střediska a u fotbalového hřiště.
 • Obec Babice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o vedení přestupkové agendy s městem Šlapanice.

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 29. prosince 2006 č. 1006

 

 • Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finanční kontroly obce.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 31.12. 2006, znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2007 dle znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje udělení odměny řediteli školy.
 • Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán budovy MŠ, znění v příloze.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje plat neuvolněnému místostarostovi dle tabulkových mezd za úvazek v rozsahu 2 dnů v týdnu práce pro obec, počínaje 1.1.2007.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální teplota

21.6.2024 20:06

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka