Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Usnesení zastupitelstva za rok 2007

Usnesení zastupitelstva za rok 2007

Usnesení ze dne 2. března 2007 č. 107
 •  
 • Zastupitelstvo schvaluje návrh záměru č. 01/2007 o prodeji parcel
 • Zastupitelstvo obce schvaluje cestovní náhrady členům zastupitelstva a zaměstnancům obce podle § 151 – 190 zákoníku práce 262/2006.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci hospodářských prostředků na rok 2006 ke dni 31.12.2006. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2006.
 • Zastupitelstvo schvaluje plat částečně uvolněnému místostarostovi.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvky svazu tělesně postižených ve výši 8 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek svazu českých včelařů ve výši 500 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 15 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje začlenění svého území do působnosti místní akční skupiny MAS Moravský kras.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na žáka ve výši 20 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na žáka v celkové výši 272 900 Kč pro školu Kanice.
 
Usnesení ze dne 13. dubna 2007 č. 207

 

 • Zastupitelstvo schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2006 a ukládá provedení nápravného opatření do 31.8.2007.
 • Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 13. dubna 2007.
 • Zastupitelstvo schvaluje podepsání petice proti diskriminaci obyvatel.
 • Zastupitelstvo schvaluje prodloužení vodovodního řadu A9 v lokalitě Mordovny cca 150 m dle schválené projektové dokumentace.
 • Zastupitelstvo řešilo hádanku ředitele ZŠ a rozhodlo neotvírat 5. ročník ve školním roce 2007/8.
 • Zastupitelstvo schvaluje Záměr obce č. 01/2007 o prodeji pozemků.
 • Zastupitelstvo projednalo dva návrhy na rozšíření stavebního místa pro atypickou stavbu a kloní se k variantě upřesnění parcel změny ÚP č. II, po dodání makety budoucího rodinného domu.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 433/1 za cenu 100 Kč/m.
 • Zastupitelstvo schvaluje dofinancování podílu k dotaci JmK a opravu části střechy požární zbrojnice.
 • Zastupitelstvo schvaluje pořízení změny č. IV, dle paragrafu 6, odst.5, a zákona č. 138/2006, o územním plánování. Zhotovitel AVE, Majerové 3, 638 00 Brno.
 • Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti stavebníka snížení poplatku na sítě.

 

Usnesení ze dne 29. června 2007 č. 307

 

 • Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro fotbalisty ve výši 20 000 kč.
 • Zastupitelstvo zamítá žádost o příspěvek od Sokol Babice na příspěvek na zřízení dveří ve funkci únikového východu ve Staré sokolovně.Zastupitelstvo nechápe proč byl zrušen únikový východ v budově a tento byl nedávno zazděn.
 • Zastupitelstvo obce požaduje, aby nájemce Sokolovny ( restaurace) uhradil obci Babice nad Svitavou dlužnou částku za elektrickou energii.
 • Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy kanalizace v MŠ s navazujícími opravami s očekávaným rozpočtem až do 100 000 Kč.
 • Zastupitelstvo schvaluje opravu horní kanceláře obecního úřadu a nákup nábytku do spodní kanceláře.
 • Zastupitelstvo schvaluje v oblasti na Stádlech v blízkosti chráněného remízku za podmínky výstavby maximálně dvou samostatně stojících jednogeneračních obytných domů se sedlovou střechou a splňující další specifikace dle CHKO Moravský kras.CHKO Moravský kras nepodpořilo snahu obce o zamezení výstavby v této lokalitě.
 • Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků v k.ú. Babice nad Svitavou na Stádlech za přístupovou komunikaci v tzv. Dálnici.
 • Zastupitelstvo schvaluje záměr o prodeji pozemku č. 02/2007
 • Zastupitelstvo schvaluje žádost o snížení poplatku za připojení na sítě.
 • Zastupitelstvo schvaluje žádost o snížení poplatku za připojení na sítě.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od JmK na výstroj a výzbroj pro zásahovou jednotku ve výši 30 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace PRV na opravu střechy požární zbrojnice ve výši 158 tis. Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení položení asfaltového povrchu na komunikaci kolem Pařízkových předpokládaná cena 800 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení konvektomatu a nerezového stolu do kuchyně v ceně 300 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 z 29.7.2007
 • Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby nového vodojemu v horizontu do poloviny roku 2009 za předpokladu poskytnutí dotačních titulů.
 • Zastupitelstvo obce zamítá poskytnutí příspěvku pro Časnýř ve výši 8 600 Kč na výstavbu cyklotrasy. Zastupitelstvo zamítá poskytnutí příspěvku až do vyjasnění proč se změnila trasa a neprochází Babicemi.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení vodovodu a vo na pozemku 927/1 v délce 50 m, provedení PE.
 • Zastupitelstvo obce zamítá žádost o prodej pozemku p.č. 308 z vlastnictví obce.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení části dešťové kanalizace na Mordovnách.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy chodníku za zdravotním střediskem.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení částečné opravy chodníku za školou.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení úpravy okolí fotbalového hřiště. Osazení obrubníků a parková úprava a opravu kanalizace cca 100 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o rozšíření územního plánu do ploch před horní hájenku. Důvody-zákaz CHKO Moravský kras, zákaz odboru životního prostředí MěÚ Šlapanice a nadbytek volných nezastavěných ploch v obci.

 

Usnesení ze dne 7. září 2007 č. 407

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 7.7.2007
 • Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace JmK pro sbor dobrovolných hasičů ve výši 158 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku o rozloze 4 014 m2 pro chov koní.
 • Zastupitelstvo schvaluje opravu havarijního stavu střechy požární zbrojnice.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení tlakové kanalizace v lokalitě Mordovny.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje výrobu propagačního materiálu obce.
 • Zastupitelstvo zamítá žádost o změnu územního plánu pro p.č. PK 681 pro změnu využití jako zahrádka a pro stavbu chatky.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení změkčovače vody pro konvektomat a nerezového stolu do kuchyně MŠ.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p.č.970 pro budoucí sportovní arál.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje záměr 03/2007,04/2007.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení bodu 2. Usnesení 606 ze dne 22. září 2006 o pronájmu p.č.642 v k.ú. Adamov pro nezájem ze strany žadatele.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu na čerpací stanici splaškové kanalizace. Směnitel Mendelova zemědělská univerzita a Obec Babice nad Svitavou.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu vodního díla – kanalizace a výtlak na ČOV Adamov po dobu 20 let bezúplatně.
 
Usnesení ze dne 9. listopadu 2007 č. 507

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu ke dni 9.11.2007
 • Zastupitelstvo obce schvaluje dorovnání rozpočtu školy za školní rok 2006/2007 z titulu povolení výjimky z počtu žáků ve výši 46 tis.Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku o používání obecních symbolů.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků od čtyř vlastníků v komunikaci tzv. Dálnice.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy starého vodovodního řadu užitkové vody u hřiště.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro fotbalisty ve výši 10 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce souhlasí, že od 1.7.2007 se 1. místostarosta vzdává nároku na plat a přestává od tohoto data pobírat plat.
 • Zastupitelstvo obce zamítlo cenovou nabídku firmy AVE Odpadové hospodářství. Vysoká nabídková cena.
 • Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na nákup křovinořezu ve výši 20 000 Kč.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o finanční podporu ze státního rozpočtu na rok 2008 na rozvoj sportu ve výši 1,3 mil.korun.

 

Usnesení ze dne 23. listopadu 2007 č. 607

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi a provedení inventarizace obce v termínu od 15. prosince 2007 do 15. ledna 2008.
 • Zastupitelstvo schvaluje odměnu řediteli školy.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2007.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje poplatek za PDO ve výši 350 Kč za občana.
 • Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku zrušovací, kterou se ruší stará cena za PDO.
 • Zastupitelstvo obce vydává vyhlášku k nové ceně PDO.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace 15 000 Kč pro místní ochotníky na zakoupení osvětlení jeviště a 1000 Kč na zakoupení klavíru.Zařízení zůstane v majetku obce.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení keramické pece v ceně 35 000 kč. Zařízení zůstane v majetku obce.
 • Zastupitelstvo schvaluje odepsání dluhu p. Vargy ve výši 31 000 Kč na základě doporučení JmK.

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. prosince 2007 č. 707

 

 • Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2007.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2008.
 • Zastupitelstvo obce schvaluje provedení nutných prací pro přivedení užitkové vody ze studní na fotbalové hřiště do března 2008.

Kalendář

Svoz odpadu

Září 2023
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Aktuální teplota

26.8.2023 17:30

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka