Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Zpráva o činnosti JSDH za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH
Babice nad Svitavou za r. 2007
 
 
Osnova výroční zprávy:
 
1. Organizační a pracovní činnost JSDH
2. Školení a výcvik zásahové jednotky
3. Požární technika, požární příslušenství, údržba a opravy
4. Zásahy
5. Požární sport a soutěže
 
 
 
1. Organizační a pracovní činnost JSDH
 
     V letošním roce naše jednotka řešila závažná rozhodnutí v návaznosti na funkčnost jednotky v operačním a organizačním řízení.
V průběhu roku jsme organizovali nebo se podíleli na organizaci kulturních a sportovních akcí pro občany naší obce. V rámci jmenovaných akcí a řešení jiných událostí, zasedal výbor SDH 6x a členská schůze byla svolána 5x. Naše jednotka byla vybranými členy zastoupena při pravidelných okrskových jednání v rámci hasebního obvodu HZS stanice Pozořice a dále také při výročních schůzí či oslavách u sousedících jednotek SDH.
     V operačním řízení došlo vzhledem k zařazení naší jednotky do kategorie JPO III/1 z minulého roku ke změnám v požárně poplachovém plánu Jmk kde byla naše jednotka zařazena v souvislosti se změnami do plošného pokrytí a vyjíždí tak při vzniku mimořádné události i mimo katastrální území obce, v 1. poplachovém stupni to jsou obce: Babice nad Svitavou, Křtiny, Březina, Adamov, ve 2.popl. stupni obce: Kanice, Řicmanice, Ochoz, Habrůvka, Bukovina, Bukovina, ve 3. stupni obec: Bílovice nad Svitavou – což klade vysoké nároky na akceschopnost techniky a členů zásahové jednotky. V souvislosti s těmito kritérii bylo snahou vedoucích funkcionářů naší jednotky a obce požádat Jmk a HZS ČR o dotaci na vybavení, pro členy zásahové jednotky ochrannými pracovními prostředky popřípadě obnovou pož. příslušenství. Bohužel výsledkem písemných žádostí a nezčetného osobního jednání, nám byla na letošní rok přiklepnuta dotace 30 000kč. Samozřejmě reagujeme s díkem na každou nám přidělenou částku, ale dle mého názoru se jedná o směšnou částku která ani nepokryje provoz požární techniky. Během čtyřletého působení naší jednotky jsme v celkovém součtu neobdržely částku vyšší jak 130000kč – což hovoří za mnohé.
 
V rámci organizačního řízení jsme byli nuceni řešit nepříjemnou situaci týkající se disciplíny a chování u členů kteří se podstatnou měrou podíleli či podílejí na rozvoji naší jednotky, ale bohužel jejich chování vůči sobě podstatnou měrou ovlivnilo morálku a chuť ostatních členů jednotky. Je potřeba si uvědomit, že působíme v organizaci kde jsou nastoleny pevné řády, stanovy podle nichž se musíme řídit a mít na zřeteli rozhodnutí vedoucích funkcionářů SDH. Neskrývám osobní hluboké rozhořčení nad těmito událostmi a apeluji na členy, aby našli vůči sobě více tolerance a vzájemné spolupráce, vždyť pří výkonu v naší práci – při řešení mimořádných událostí a záchranně životů to bez těchto atributů nelze.
Na druhou stranu, pravý opak pozoruji u kroužku mládeže, který za krátkou dobu svého působení má bohatou činnost s výraznými výsledky – samozřejmě zde patří dík vedoucím mládeže kteří tomu obětují spoustu úsilí a volného času. Dále je to skupina českého červeného kříže která vznikla ve       II. polovině letošního roku a pod vedením Josefa Klučky našla své uplatnění v zásahové jednotce v rámci poskytnutí před lékařské první pomoci.
Z další činnosti:bodově, nejdůležitější události
- začátkem roku jsme jako již tradičně organizovali společenské akce jako hasičský ples, ostatky a společně s oddílem kopané šibřinky
- v měsíci březnu jsme měli tu čest uvítat v hasičské zbrojnici vzácnou návštěvu z řad naších nejmenších občanů a to žáčky základní školy naší obce kteří zde byli seznámeni s technikou a vybavením které používáme v rámci zásahů – dále měli žáci možnost spatřit praktické ukázky z naší činnosti
- 4. května, bylo uděleno při slavnostním ceremoniálu v muzeu hasičské techniky v Přibyslavi vyznamenání z rukou starosty sdružení hasičů ČMS členům naší jednotky Romanu Uherovi a Josefu Klučkovi za záchranu života – dívky z Belgie, událost se stala minulý rok 6.července
- 6. května, účast naší jednotky na Hasičské pouti ve Křtinách při oslavách sv. Floriána patrona hasičů
- 22. května, sběr kovového odpadu po obci
15.-16.června, účast naší jednotky s technikou na slavnostech hasičů v Litoměřicích, byla to naše první účast na této velkolepé oslavě hasičů, smekám nad odhodláním posádky a spolehlivosti techniky      DA T 805 která absolvovala jízdu po vlastní ose bez sebemenších komplikací tam i zpět
- dále jsme v měsíci červnu hned dvakrát slavili sňatek dvou členů naší jednotky Ing. Richarda Prachaře a Pavla Hanzala kteří za naši účasti a podpory vstoupily se svými partnerkami do svazku manželského
- dne 28.července naše jednotka pořádala společný táborák s bohatým občerstvením pro všechny členy SDH a jejich příznivce,na akci bylo přítomno 38 členů
- v měsíci srpnu ve dnech 18.-19.8. jsme absolvovali jako již minulý rok oslavy ( dny hasičů na hradě Perštejně), naše jednotka se zde prezentovala výstavou techniky DA T 805, na oslavy se přišlo podívat kolem 12 000 návštěvníků
- 24.srpna, účast na 1.ročníku – srazu Tatrovek T805- tzv.Kačen různých nadstaveb a modifikácí ve VÚ Březina, bohatým programem srazu byla i soutěžní jízda polygonem a neznámým terénem kde naše posádka s vozidlem T 805 obsadila 17. místo z 26.soutěžních posádek
- koncem měsíce srpna byli za našeho pracovního nasazení započaty vyklízecí práce na půdě hasičské zbrojnice za účelem plánované a rozsáhlé rekonstrukce, která v měsíci listopadu vypukla v plném rozsahu.
- dne 8.září, po domluvě našich členů s ostatními nadšenci z řad mladých občanů naší obce se opět po delší době konali hody, ale vůbec poprvé pod záštitou naši jednotky
- v plánu činnosti nejsou zmíněny hospodářské práce v hasičské zbrojnici a údržba techniky, tyto činnosti probíhají celoročně a každoročně si vyžádají spoustu odpracovaných hodin
 
 
2. Školení a výcvik zásahové jednotky
 
 
         Daleko více než v předešlých letech se zásahová jednotka věnovala výcviku a školení dle odborné přípravy členů JSDH.
         Jednotka je rok od roku postupně vybavována speciálním příslušenstvím, což klade vysoké požadavky na odbornou přípravu členů zásahové jednotky která až na vy jímky probíhá pravidelně každý pátek. Vyvrcholením teoretických vědomostí a praktických dovedností byla uspořádána praktická a pověřovací cvičení za účelem ověření znalostí členů ZJ a akceschopnost jednotky.
        Členové zásahové jednotky kteří absolvovali speciální kurzy ( Vel., Str., nositel DT) se podrobují v pravidelných cyklech odborným opakovacím zkouškám ve speciálních střediscích HZS ČR.
V letošním roce došlo u 6 vybraných členů k rozšíření odbornosti o kurz první pomoci, který se uskutečnil u ČČK a členové získali osvědčení zdravotníka ČČK. Vzhledem k rozšíření profesní způsobilosti k řízení vozidla Mazda , absolvovalo 5 členů profesní zkoušky pro řízení vozidla pod  výstražným světelným a zvukovým zařízením. Dále se připravuje kurz na obsluhu motorové pily, který je momentálně v procesu jednání vzhledem k jeho průběhu a složení, pokud se vše zdaří v brzké době vyřídit tak by se měl kurz začátkem příštího roku zahájit. Vůbec poprvé se uskutečnil náročný výcvik nositelů dýchací techniky na výcvikovém zařízení (protiplynovém polygonu) OUPO v Brně za účelem prohloubení znalostí a upevnění návyků při pohybu ve ztížených podmínkách s dýchací technikou.
Zásahová jednotka má k dnešnímu dni 17 členů kteří splňují zdravotní a jiná kritéria.
      Pozn.:jistě za zvážení stojí návrh uskutečnit čas od času společný výcvik se sousedícími jednotkami a více se tak seznámit s členy a technikou okolních jednotek v rámci zkvalitnění společné práce při vzniku mimořádné události
 
 
 
 
3. Pož. technika, pož. příslušenství, údržba a opravy
 
 
          Stává se již nepříjemným pravidlem, že každý rok jsme nuceni odstraňovat závažné technické závady na technice. V letošním roce to byla především cisternová autom. stříkačka na podvozku Š 706 RTHP u které se projevily závady které nesnesly odkladu a vyžádali si opravu ve specializovaném servisu (oprava: převodovky, vstřikovacího čerpadla), svépomoci pak proběhla oprava: přídavného čerpadla a výfuku.
           Bohužel se zde naskýtá velmi vážná okolnost a to ta, že na techniku vyrobenou před třiceti a více roky je čím dál větší problém sehnat náhradní díly. Určitým řešením je svěřit techniku do specializované firmy která se zabývá přestavbou pož. techniky a nechat ji tzv. repasovat, ale hovoříme zde o částkách od 500 000 do 1 mil. Po takovéhle rekonstrukci může vozidlo klidně sloužit s pravidelným servisem dalších 20 let. Další určitou možností je získat vyřazené vozidlo převodem od HZS ČR, ale upřímně, opět hovoříme o starší vyřazené technice do které by se zajisté muselo investovat a navíc, poptávka je a bude větší než nabídka. Dále se naskýtá problém kam s technikou která je rozměrově větší než limit garáže hasičské zbrojnice, parkovat vozidlo v dnešní době na volném prostranství je holý risk a navíc v zimním období bez vytápěné garáže a vody krok zpět.
            Pro letošní rok se nám povedlo vybavit vozidlo TA-1 Mazda světelnými majáky modré barvy a v souvislosti s tím vyřídit veškeré náležitosti pro provoz na pozemní komunikaci. Dále bylo toto vozidlo prozatím provizorně vybaveno základním pracovním nářadím a pož. příslušenstvím. Koncem roku by toto vozidlo mělo být vybaveno vozidlovou radiostanicí, kterou jsme získali převodem od HZS Jmk ÚO Brno.
            V měsíci září se dokončili montážní práce na vzduchovém kompresoru se vzduchovým zásobníkem který se automaticky doplňuje na adekvátní tlak. Toto zařízení nám tak umožňuje pomocí tlakové hadice a kulového uzávěru téměř okamžitě uskutečnit výjezd CAS k zásahu.
 
             Ve spolupráci s vedením obce dochází k postupnému obnovování a vyzbrojování zásahové jednotky moderním pož. příslušenstvím a kvalitními ochrannými prostředky pro účely zásahové jednotky: v letošním roce se podařilo pořídit: - elektrocentrála, zásahový kabát Fireman 4ks,           PS II 5ks, horolezecké- záchranné lano, dalekohled, ruční svítilna 6ks, čelovkaPetzl, pož. přilba Galet F1 SA 6ks, záchranný pytlík s plovoucí lanem, univerzální nůž na pásy 3ks, kšiltovka k PS II 20ks, zimní čepka 5ks, chemické světlo 6ks, vycházková uniforma1ks, sněhové řetězy k Mazdě, dřevorubecká přetlačná lopatka, pracovní obuv 2ks, pracovní rukavice 15ks, pracovní kabát, zdravotní ruksak, převodem od HZS ČR ruční radiostanice Motorola GP 300 2ks, náhradní zdroj k RDST GP 300 2ks.
 
Pozn. Jednotka si značnou část vybavení pořizuje z vlastních zdrojů které se snaží získat pořádáním různých společenských akcí a sběrem kovového odpadu.
 
 
4. Zásahy
 
V letošním roce naše jednotka vyjížděla k 19 případům, z toho 4x zasahovala u požáru, 3x zasahovala v poskytnutí první pomoci v rámci skupiny ČČK – viz. Zpráva ČČK, zbytek tvořily zásahy technického charakteru – tedy technické zásahy.
 
19.1. odstraňování následků větrné smršti KYRIL, odstranění spadlého stromu přes komunikaci směr Kanice
19.1.opět odstranění spadlého stromu přes komunikaci směr Křtiny
19.1. odstranění spadlého stromu na obecní komunikaci
17.3. vyproštění OA z Příkopu na komunikaci směr Křtiny
18.3. uhašení opuštěného ohniště v obecním lese – Palouček
26.3. odřezání nalomených větví ze smrku před restaurací U dvou kanců, které ohrožovali bezpečnost obecní komunikace a přístupový chodník k restauraci
27.3. čerpání vod ze sklepa RD č.p. 157
5.4. požár dílny + dřevník, Babice nad Svitavou, viz. zpráva
16.5. čerpání vody z šachty obecní budovy
23.5. odstranění stromu který pádem ohrožoval bezpečnost obecní komunikace a soukromých prostor na pozemku č.p.59
13.6. dopravní nehoda OA a NA v obci, zajištění místa nehody – odklonění dopravy
29.6. asistence – dohled nad pálení dřevěného odpadu na žádost starosty obce
1.7. prověřovací cvičení ZJ – požár náletových dřevin a lesní hrabanky na Stádlech
12.7. odstranění stromu na pozemku č.p. 77, který ohrožoval pádem okolí
21.7. požár bytu v Adamově ul. Komenského, - jednalo se o spálené potraviny na sporáku
22.7. odstranění vyvráceného stromu
25.8. zasypání olejové skvrny sorbetem na hlavní komunikaci v obci u horní autobusové zastávky
17.9. likvidace obtížného hmyzu č.p. 52
15.11. požár chaty pod Babicemi, spolupráce se zasahujícími jednotkami PO a ostatními složkami IZS
 
Zvláštní kapitolu tvoří tzv. technická pomoc(název technická pomoc je zvolen pro naši lepší orientaci ve vedení činnosti a liší se tedy od technického zásahu) , jedná se o pracovní či jinou výpomoc našim občanům, u které nehrozí ohrožení na životech ani na materiálních hodnotách a nevyžaduje ohlášení na OPIS, spíše se jedná o činnosti které plníme v rámci výcviku a dobré vůle. Podotýkám, že u všech případů se jednalo o činnost kterou občané nemohli ze zdravotních či technických důvodů uskutečnit, v jiných případech nemíníme znevažovat dobré jméno jednotky, ochoty a dobré vůle členů jednotky.
 
20.1. oprava střešní krytiny na RD p. Pantůčka
10.3. pokácení ovocného stromu na pozemku p.Tejkala
4.4. oprava střešní krytiny na RD p.Sehnala
15.4. asistence FC Babice při napínání ochranné sítě
27.4. zavlažování volejbalového hřiště ve Křtinách
30.4. zavlažování volejbalového hřiště ve Křtinách
25.5. pokácení ovocného stromu na pozemku p.Němečka
21.9. odvoz a uskladnění dřeva na topení p.Fojtíkovi
 
 
 
5. Požární sport a soutěže
 
     Bohužel musím konstatovat, že letošní účast na závodech nebyla vůbec nějak bohatá spíše naopak, ale jak již bylo zmíněno, v průběhu roku jsme byli nuceni řešit závažnější okolnosti než účast na závodech. Dalším aspektem je, že spousta členů působí v různých sportovních oddílech a termíny jednotlivých soutěží se na vzájem kryjí se závody a nejsme schopni zajistit adekvátní a početní náhradu sportovního družstva.
Ale i přes všechny problémy jsme se letošní rok z účastnily těchto závodů:
Pouze heslovitě:
13.5. to bylo I. kolo sportovní soutěže požárních družstev, které se konalo v Sivicích
         na prvním kole soutěžilo 14 družstev mužů 2 družstva žen
        muži: soutěž jednotlivců- sto metrů přes překážky…2.místo
                 štafeta 4x100m…………………………………..2.místo
                 požární útok…………………………………….. 1.místo
                celkově……………2.místo zajistilo postup na II.kolo do Přísnotic
 
 
ženy: soutěž jednotlivců- sto metrů přes překážky……….místo
                 štafeta 4x100m…………………………………..místo
                 požární útok……………………………………...místo
                celkově……………2.místo zajistilo postup na II.kolo do Přísnotic
 
3.6. netradiční soutěž ve Tvarožné: soutěžilo pouze družstvo mužů- které bylo diskvalifikováno – za porušení pravidel – k nastartování čerpadla bylo použito startéru a ne kliky
 
25.8. netradiční soutěž v Kanicích: soutěžilo pouze ženské družstvo – které obsadilo 1. místo, jediné ženské družstvo na soutěži
 
15.9. Memoriál V. Trnečky v Habrůvce
muži: štafeta 4x100m…………………………1.místo
          požární útok…………………………….3.místo
          celkově………………………………….2.místo
 
ženy: štafeta 4x100m…………………………….místo
          požární útok……………………………….místo
          celkově…………………………………….místo
 
29.9. Memoriál Josefa Hladila v Brně-Obřanech – II.ročník soutěže hasičské všestrannosti
         jednalo se o fyzicky náročnou soutěž která simuluje činnost hasičů zásahu
         přihlášeno bylo 60 soutěžících, celkové pořadí závodníků z naší jednotky: 2.místo Uher – který ve své kategorii nad 30 let vyhrál, 7místo Klučka Josef, 52. místo Hruška Marek
 
6.10.závody požárnické všestrannosti – dorostenci …1.místo – více viz. Zpráva mládeže
Pozn.: naše jednotka se podílela na organizaci závodu- konkrétně dohlížela na bezpečnost závodníků při přechodu přes hlavní komunikaci
                                                                                                             
 
 
Závěr: Troufám si říct, že po pětiletém působení naší jednotky došlo k jejímu organizačnímu rozmachu s jasně viditelným výsledky odvedené práce. Sem rád, že se tu našla skupina lidí kteří jsou ochotni a připraveni na úkor svého volného času v kteroukoliv hodinu pomoci svým spoluobčanům v nouzi, bez očekávání honoráře či odměny. O to víc, bych si přál, aby se do veškeré činnosti jednotky zapojili všichni členové – především zásahové jednotky a podíleli se tak společně na rozvoji naší jednotky a pouze se tzv. nevezli.  
 
 
Na úplný závěr, mi dovolte, abych z tohoto místa poděkoval starostovi obce za jeho náklonnost a podporu vůči naší jednotce, dále děkuji všem členům za jejich činnost a odhodlání pro dobro věci jak v organizačním tak především v operačním řízení a také děkuji všem kteří jakýmkoliv způsobem podporují naši činnost a jednotku.
 
 
 
Děkuji za pozornost

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17
1
18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Svoz odpadu

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17
1
18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální teplota

3.6.2023 17:54

Aktuální teplota:

17,4 °C

Vlhkost:

41,4 %

Rosný bod:

4,1 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka