Babice nad Svitavou
Babice nad Svitavou

Zpráva o činnosti JSDH za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI JSDH
Babice nad Svitavou za r. 2006
 
 
Osnova výroční zprávy:
 
1.       Organizační a pracovní činnost JSDH
2.       Školení a výcvik zásahové jednotky
3.       Pož. technika, pož. příslušenství, údržba a opravy
4.       Zásahy
5.       Pož. sport a závody
 
 
 
1.      Organizační a pracovní činnost JSDH
 
V letošním roce naše jednotka zaznamenala poměrně značný vzestup jak v organizačním tak i v operačním řízení. Za jednoznačně největší úspěch považuji přeřazení naší jednotky z kategorie JPO V. do kategorie JPO III.
Naše jednotka byla zařazena do požárně poplachového plánu JMk a podílí se tak častěji na likvidaci mimořádných událostí. Dle zákona o PO má naše jednotka povinnost uskutečnit výjezd požární techniky do 10 min od vyhlášení poplachu s požárním družstvem o početním stavu 1+3.
Dále se nám podařilo po čtyřletém úsilí, kdy jsme každoročně žádali o dotace pro potřeby zásahové jednotky přesvědčit KŘ HZS a na základě letošní žádosti nám bylo vyhověno a obdrželi jsme finanční dotaci na zakoupení ochranných pracovních prostředků pro členy zásahové jednotky. Podotýkám,že v kategorii JPO V nemyslitelný a daleký sen.
Aktivní snahou vedoucích funkcionářů jednotky se podařilo získat bezúplatným převodem nepotřebnou techniku z Ministerstva Vnitra, jedná se o pož. přívěs odsávač kouře s příslušenstvím VTA 60, který je již zařazen do akceschopnosti zásahové jednotky, dále o dva osobní autom. Škoda felicie a dva motocykly JAWA 350, technika je majetkem obce a je hojně využívána pro potřeby jednotky.
Další činnost:
-          začátkem roku jsme jako již  tradičně organizovali společenské akce jako hasičský ples, společně s fotbalisty šibřinky a letos po dlouhé odmlce v Babicích tradiční Ostatky které měli značný úspěch u veřejnosti obce
-         v měsíci květnu jsme byli požádáni hlavním organizátorem Hasičské pouti ve Křtinách a to JSDH Kanice o výpomoc při organizaci této již velmi zdařilé a pěkné akce, kde se prezentují profesionální a dobrovolné jednotky hasičů veřejnosti při oslavách sv FLORIÁNA patrona hasičů
-         27. Května jednotka organizovala oslavy dětského dne na místním fotbalovém hřišti, kde byly pro děti přichystány různé sportovní disciplíny a závěrečný táborák
-         na státní svátek dne 5.července pořádala jednotka společný táborák s občerstvením pro všechny členy jednotky a jejich příznivce, na akci bylo přítomno 35 členů
-         v měsíci srpnu konkrétně 19. a 20.8. jsme absolvovali velkolepé oslavy „ dny hasičů na hradě Perštejně“, naše jednotka se zde prezentovala výstavou techniky T 805 a přívěsnou stříkačkou Praga ( na oslavy se přišlo podívat přibližně 5 tis. platících návštěvníků)
-         v tomtéž měsíci jsme zaznamenali, ale hlavně úspěšně zmařili pokus o zcizení pož. techniky zaparkované v areálu zemědělského družstva, jednalo se o autom. T 805 kde byl zaznamenán zjevný pokus o vniknutí do kabiny vozidla a došlo k mírnému poškození zámku, dále to byl pož. přívěs PPS 12, který již měl na tažném oji našroubován speciální adaptér na zapřáhnutí za civilní autom., jednotka neprodleně provedla zásadní opatření k zabezpečení techniky proti dalšímu poškození popřípadě zcizení pož. techniky 
-         Pro velký zájem byl v měsíci září zaveden pod vedením členů Uhera a Kleinbauerové Ireny kroužek mladých hasičů , mládež je zde seznamována s požární ochranou, jednotlivými úseky a úkoly požární ochrany a učí se zde zacházet s pož. příslušenstvím.
 
 
2.      Školení a výcvik zásahové jednotky
 
Daleko více než v předešlých letech se zásahová jednotka věnovala výcviku a školení.
Jednotka je rok od roku postupně vybavována speciálním příslušenstvím, což klade vysoké požadavky na odbornou přípravu členů zásahové jednotky, která až na vy jímky probíhá pravidelně každý pátek.
Členové zásahové jednotky kteří absolvovali speciální kurzy ( Vel., Str., nositel DT) se podrobují v pravidelných cyklech odborným opakovacím zkouškám ve speciálních střediscích HZS ČR.
Právě získání odborných kurzů se stává být daleko více obtížné, ale ne v důsledku přísných zkoušek či odbornou osnovou učiva. Jedná se zpravidla o týdenní nebo až čtrnáctidenní kurzy na které je sice zaměstnavatel ze zákona povinen uvolnit člena zásahové jednotky SDH, ale bohužel né vždy se setkáváme s pochopením ze strany zaměstnavatele a dochází k určitým represím a člen z obavy o ztrátu funkce či zaměstnání kurz neabsolvuje.
Zásahová jednotka má k dnešnímu dni 14 členů, kteří splňují zdravotní a jiná kritéria.
 
 
3. Pož. technika, požární příslušenství, údržba a opravy
 
    Jako již každoročně tak i letos jsme byli nuceni obětovat spoustu hodin údržbě a opravám na zásahové technice. Po více jak 10 letech se podařilo uvést autom. T 805 do technického stavu a zařadit ho do operačního řízení jako zásahový DA. Dále se nám povedlo zprovoznit dodávkový autom. Mazda, který hodláme využívat k zásahům technického charakteru, v blízké době chystáme jeho vybavení pož. a technickým příslušenstvím. Předností autom. Mazda považuji, že spadá a dostačuje řidičské oprávnění skupiny B rozšířené o profesní osvědčení, čímž vzrůstá akceschopnost zásahové jednotky.
Koncem roku se projevily technické nedostatky u cisternového autom., které se snažíme z veškerým úsilím odstraňovat. Jedná se o vozidlo staré 25 let na které je těžké v dnešní době shánět náhradní díly a provádět složitější opravy v prostorách hasičské zbrojnice, zejména když jsme nuceni dohánět závažné a hrubé nedostatky v údržbě po předchozích majitelech autom. na kterém se zanedbaná a neodborná údržba projevuje.
 
Ve spolupráci s vedením obce dochází k postupnému obnovování a vyzbrojování zásahové jednotky moderním pož. příslušenstvím a kvalitními ochrannými prostředky pro účely zásahové jednotky:
V letošním roce se podařilo pořídit:- el. kalové čerpadlo
-          vozidlová radiostanice
-          přenosná radiostanice 2ks
-          sportovní hadice
-          proudnice určené pro pož. sport
-          pož. přilba Galet 8ks
-          kompletní zásahový oděv 8ks
-          horolezecký úvazek + jistící a slaňovací prostředky
-          pracovní stejnokroj PS II 9ks
-          zásahová obuv
-          vycházkové uniformy 4ks
Jednotka si značnou část vybavení pořizuje z vlastních zdrojů, které se snaží získat pořádáním různých společenských akcí a sběrem kovového odpadu.
 
 
 
4. Zásahy
 
    Za rok 2006 jednotka zasahovala u jednatřiceti zásahů, z toho 4x mimo katastrální území obce:
 
-          čerpání vody a budování protipovodňových hrází, pří jarních záplavách v Bílovicích n/Svit. 3x
-          čerpání vody ze sklepů a jiných prostor 10x
-          odstraňování překážky z komunikace (vyvrácené stromy a popadané větve) 5x
-          likvidace obtížného hmyzu 3x
-          vyproštění osobního autom. ze sněhové závějeje
-          odstranění sněhové plotny ze střechy obchodu pí.Ondráčkové
-          odstranění padající uvolněné střešní krytiny
-          zabezpečení bezpečného pálení dřevěného odpadu na žádost starosty obce
-          čištění obecní kanalizace
-          požár trávy v dolní čtvrti
-          planý poplach: dne 16.8. ve 23:41h byla naše jednotka vyrozuměna operačním střediskem abychom vyjeli s technikou CAS 25 k požáru chaty pod Babicemi, po provedeném průzkumu se hlášená událost nepotvrdila, na místě zasahovali jednotky HZS Lidická a Pozořice
-          záchrana osoby: dne 6.7. kolem 15:42h byli členové jednotky (kteří shodou okolností prováděli údržbu techniky) požádáni vedoucím výletníků z Belgie o pomoc dívce která vykazovala příznaky úpalu a dehydratace organismu, členové Klučka Josef (zdravotník ČČK) a Uher Roman okamžitě reagovali a vyrozuměli vel. jednotky a RZP. Dívku přemístily do stínu a uložily do stabilizované polohy, stav se však nezlepšoval, dívka ztěžka lapavě dýchala proto členové nasadily kyslíkový křísící přístroj a dívce byl inhalačně podáván kyslík do příjezdu RZP.
Posádka RZP dívce nitrožilně podala podpůrné látky na posílení organismu a převezla dívku do nemocnice k podrobnějšímu vyšetření. Díky členům byla dívce rychle poskytnuta před lékařská první pomoc která zajistila odvrácení nebezpečného stavu který mohl velmi vážně skončit.
 
 
5. Sport a závody
 
     Bohužel musím konstatovat, že letošní účast na závodech nebyla vůbec nějak bohatá spíše naopak, ale jak již bylo zmíněno, v průběhu roku jsme byli nuceni řešit závažnější problémy než účast na závodech. Dalším aspektem je, že spousta členů působí v různých sportovních oddílech a termíny jednotlivých zápasů se na vzájem kryjí se závody a nejsme schopni zajistit adekvátní a početní náhradu sportovního družstva.
Ale i přes všechny problémy jsme se letošní rok z účastnily pěti závodů:
 
-          30.4. I. kolo v Sivicích, hasebního obvodu Pozořice, vzhledem k nepříznivému počasí byly zrušeny disciplíny 100 m a 4x 100m
 
-          21.5. Proběhlo II. Kolo v Přísnoticích, kam postoupilo pouze ženské družstvo
 
-          25. 6. Soutěž o putovní pohár Obecního zastupitelstva Pozořice
 
-          26.8. IV. Ročník memoriálu Karla Floriána v Kanicích
 
-          9.9. VII. Ročník memoriálu V. Trnečky
 
-          7.10. závod požární všestranosti ve Zbýšově
 
 
 
 
 
 
Závěrem apeluji na všechny členy a zásadně pak na členy v zásahové jednotce, aby si dali ruku na srdce a zodpovědně si sami sobě řekli co v letošním roce uskutečnili pro rozvoj nebo prospěch jednotky, vis hasičské desatero, ať si každý vybere ze svého jednání, cituji:
1.       Budu vždy hájit a čestně reprezentovat hasičský sbor a s hrdostí nosit uniformu a všechny symboly.
  1. Budu se vždy vzdělávat, zdokonalovat tělesně i duševně, abych byl vždy připraven pomoci svým bližním.
  2. Budu mít vždy v úctě stanovy a řády hasičského sboru.
  3. Budu mít vždy v úctě a bratrské vážnosti své starší bratry a sestry ve sboru také velitele, kteří mě vedou.
  4. Budu vždy připraven pomoci každému, jak mladšímu, tak i staršímu bez ohledu na můj čas, pohodlí a sympatie.
  5. Budu vždy hájit – jak duchovní, tak i materiální hodnoty své i svých spoluobčanů.
  6. Budu vždy hájit pravdu a zastávat se těch, kteří jsou slabší a utiskovaní.
  7. Budu vždy vzorem čestnosti a důstojnosti člověka.
  8. Budu mít ve svém srdci úctu k národu, své zemi, životu, k lidem a k patronů hasičů sv Florianovi.
  9. Chci být dobrým bratrem, sestrou: být přínosem celé hasičské rodině.
 
 
Troufám si říct, že po pětiletém období došlo k velkému rozmachu naší jednotky, ale hlavně že se odvedlo kus práce. Jsem rád, že se tu našla skupina mladých lidí, kteří jsou ochotni ve svém volném čase v kteroukoliv hodinu pomoci svým spoluobčanům v nouzi bez nároku na honorář nebo odměnu.
 
Děkuji starostovi obce p. Miroslavu Martykánovi, p.faráři, všem sponzorům a příznivcům jednotky, za jejich podporu a vstřícnou pomoc, kterou podporují činnost naší jednotky.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17
1
18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Svoz odpadu

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
1
17
1
18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální teplota

3.6.2023 16:21

Aktuální teplota:

17,3 °C

Vlhkost:

44,1 %

Rosný bod:

4,9 °C

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka